آغاز به کار صنعت ساختمانی پیش‌ساخت در افغانستان

آغاز به کار صنعت ساختمانی پیش‌ساخت در افغانستان

یک شرکت ترکی با هزینه بیش‌از ۱۱ میلیون دالر کارخانۀ "صنعت ساختمانی پیش‌ساخت" را در چارچوب تصدی خانه‌سازی ایجاد می‌کند. هزینۀ این پروژه از بودجۀ ملی پرداخت می‌شود. بر بنیاد یک پیمان میان وزارت امور شهرسازی و شرکت...