پیشی گرفتن منابع تجدیدپذیر از زغال

پیشی گرفتن منابع تجدیدپذیر از زغال

گزارش ها می رسانند بر حسب گفته‌های سازمان بین المللی انرژی که ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر در جهان اکنون از ظرفیت تولید برق با زغال پیشی گرفته است. این سازمان در گزارش تازه ای گفته که بیش از نیمی از ظرفیت تازه ای که...