پیروزی نامزد چپ‌گرای مکزیک در انتخابات ریاست جمهوری این کشور

 پیروزی نامزد چپ‌گرای مکزیک در انتخابات ریاست جمهوری این کشور

بر اساس نتایج شمارش اولیه آرا انتخابات ریاست‌جمهوری مکزیک، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، نامزد چپ‌گرا، با فاصله قابل‌توجهی از رقیبان خود، پیش است.   نتایج اولیه حاکی از آنست که آقای اوبرادور از دو رقیب اصلی خود پیشی...