پیانونوازی زن پناهجوی سوری در میان گل و لای در یونان

پیانونوازی زن پناهجوی سوری در میان گل و لای در یونان

یک زن جوان سوری زیر باران شدید در اردوگاه پناهجویان ایدومنی در یونان پیانو می‌نوازد. آی وی وی، هنرمند چینی، سازمانده این پیانونوازی بوده و می‌خواسته با این کار افکار عمومی را متوجه وضعیت غیرانسانی پناهجویان...