پیامی که پس از ده ماه به بانکی‌مون رسید

پیامی که پس از ده ماه به بانکی‌مون رسید

دو بایسکل سوار افغان، پس از ده ماه سفر با بایسکل، به شهر نیویارک آمریکا رسیدند و پیام صلح را به سر منشی عمومی سازمان ملل منتقل کردند. این دو بایسکل سوار افغان روز گذشته در مرکز دفتر سازمان ملل، با بانکی مون، سرمنشی عمومی...