پیشنهاداتی برای برخورد مناسب همسران با همدیگر

پیشنهاداتی برای برخورد مناسب همسران با همدیگر

در زندگی خانوادگی به برنامه ریزی معتقد شوید و باور کنید که با داشتن برنامه و التزام به اجرای آنها می توانید مشکلات زندگی خود را کاهش دهید. ۱- نسبت به همسر خود نگرشی مطلوب و متعالی داشته باشید و او را امانت الهی بدانید و در...