پوهنتون و دانشگاه دردسر تازۀ محصلان در هرات

پوهنتون و دانشگاه دردسر تازۀ محصلان در هرات

شمار زیادی از دانشجویان دانشگاه هرات، به دلیل درج نام "دانشگاه" و یا "پوهنتون" با هم درگیر شده و خواهان تحقق گفته‌های خودشان هستند. این جنجال بعد از آن به وجود آمد که در سال جدید تحصیلی، لوحه پوهنتون هرات با درج سه نام دری،...