روند جمع آوری پول های فرسوده و غیر قابل استفاده در هرات

روند جمع آوری پول های فرسوده و غیر قابل استفاده در هرات

پروسه جمع آوری پول های فرسوده و غیر قابل استفاده از روز چهارشنبه درسراسر کشور ختم میشود.   رییس د افغانستان بانک ولایت هرات میگوید: از حدود هشت ماه به اینسو حکومت افغانستان از راه های مختلف در راستای تبادل بخشی از پول...