پول‌های خارجی در جیب زورمندان

پول‌های خارجی در جیب زورمندان

کمک‌های که از سوی کشورهای خارجی به نهادهای حامی زنان در کشور داده می‌شود به جیب زورمندان مدافع حقوق زنان می‌رود وبه زنان داده نمی‌شود. محبوبه جمشیدی رییس ریاست امور زنان هرات در مصاحبه به تلویزیون چکاد گفت:"برخی...