پولیس هرات یک مخالف تادندان‌مسلح را بازداشت کرد

پولیس هرات یک مخالف تادندان‌مسلح را بازداشت کرد

نیروهای پولیس ملی به کمک مأموران ریاست امنیت ملی یک فرد را با مقداری جنگ‌افزار در منطقه پل پشتون بازداشت کردند. گفته‌شده که این فرد مسئول نگهداری جنگ‌افزار طالبان در ولسوالی کهسان بوده که در کمربند امنیتی هرات با ۸ میل...