پولیس هرات بیش از یک و نیم میلیون افغانی را ضبط کرد

پولیس هرات بیش از یک و نیم میلیون افغانی را ضبط کرد

پولیس هرات بیش از یک و نیم میلیون افغانی پول بر خواسته از عواید ناشی از جرائم مواد مخدر را ضبط کرد   پولیس هرات بیش از یک و نیم میلیون پول بر خواسته از عواید ناشی از جرائم مواد مخدر را، امروز کشف کرده‌است. عبدالاحد...