پولیس ترکیه در مراسم یادبود از قربانیان ترور برخورد آمیز خشونت نمود

پولیس ترکیه در مراسم یادبود از قربانیان ترور برخورد آمیز خشونت نمود

یک سال پس ازحملات مرگبار تروریستی درانقره، پولیس ترکیه برای جلوگیری ازبرگزاری مراسم یادبود ازقربانیان، از گاز آشک آور، ماشین های آبپاش ومرمی رابری استفاده کرد. حکومت قبلاَ برگزاری این مراسم را ممنوع کرده اعلام کرده...