پنتاگون ۴ طیاره جنگی به ارتش افغانستان کمک کرد

پنتاگون ۴ طیاره جنگی به ارتش افغانستان کمک کرد

وزارت دفاع آمریکا روز گذشته ۴ طیاره جنگی نوع "a-۲۹" را به وزارت دفاع کشور تسلیم داد. وزارت دفاع کشور با پخش خبرنامه‌ای این کمک را در بخش تجهیز و تمویل نظامیان کشور ارزنده خوانده است. به نقل از وزارت دفاع این ۴ جنگنده ازجمله...