ابهامات پنتاگون از توانایی استخبارات افغانستان

ابهامات پنتاگون از توانایی استخبارات افغانستان

با وجود اینکه پنتاگون بیش از ۴۰۰ میلیون دالر برای آموزش افسران سازمان اطلاعات افغانستان مصرف کرده ولی تا هنوز مطمئن نیست که استخبارات افغانستان توانایی کار را دارد یا خیر   وزارت دفاع امریکا از سال ۲۰۱۰ بخاطر آموزش...