پلیس هرات همزمان از دو رویداد جرمی جلوگیری کرد

پلیس هرات همزمان از دو رویداد جرمی جلوگیری کرد

پلیس هرات همزمان از دو رویداد جرمی جلوگیری کرد   ربازداشت دو تن به ظن فرار یک زن از منزل و سرقت ملسحانه در ولایت هرات . نیروهای پولیس حوزه پنجم و دهم امنیتی در دو رویداد جداگانه موفق به بازداشت دو فرد به ظن سرقت مسلحانه...