بیمارستان ۳۰ بستر در زندان پلچرخی کابل به بهره‌برداری رسید

بیمارستان ۳۰ بستر در زندان پلچرخی کابل به بهره‌برداری رسید

فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه، ساختمان بیمارستان ۳۰ بستر، زندان پلچرخی کابل را افتتاح کرد. این بیمارستان با همکاری وزارت‌های صحت عامه و امور داخله بشکل اساسی و با وسایل طبی پیشرفته ساخته شده است. فیروزالدین فیروز...