پس ازاین کتب درسی معارف در داخل کشور چاپ می‌شود

پس ازاین کتب درسی معارف در داخل کشور چاپ می‌شود

کمیسیون تدارکات ملی در شصت و ششمین جلسه خود به وزارت معارف هدایت داده است که از این به بعد، کتاب‌های معارف در داخل کشور چاپ شود. اداره امور ریاست جمهوری در خبرنامه‌ای که منتشر کرده، نگاشته است: "کمیسیون تدارکات ملی ضمن...