پسری که علیه پدرش قیام کرد

پسری که علیه پدرش قیام کرد

در یک اقدام بی پیشینه یک مرد افغان با برپایی خیمه تحصن خانه و کاشانه‌اش را ترک کرده و ادعا می‌کند که در برابر خواسته‌های پدرش تسلیم نمی‌شود. خان ولی عادل به رسانه‌ها گفته که در مقابل ظلم و استبداد خانواده‌اش قیام کرده...