پروژه های وزارت انرژی و آب کشور هنوز هم با موانعی روبرو است

پروژه های وزارت انرژی و آب کشور هنوز هم با موانعی روبرو است

وزیر انرژی، آب و برق کشور می گوید که پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای برق افغانستان نسبت به نبود چارچوب همکاری منطقه ای با موانع زیادی مواجه است. علی‌ احمد عثمانی وزیر انرژی و آب کشور می گوید که افغانستان در راستای تطبیق...