پروژه سازی برای ۲۱ بند به پایان رسید

پروژه سازی برای ۲۱ بند به پایان رسید

وزارت انرژی و آب می‌گوید، مراحل پروژه سازی ۲۱ بند در بخش‌های گوناگون کشور به پایان رسیده‌است. فرهاد نوروزی، رییس بخش برنامه های بازسازی این وزارت گفت: "مراحل داوطلبی این بند‌ها تکمیل شده و بزودی کار عملی آن آغاز...