آغاز کار دو پروژه توسعه‌ای در ولسوالی کلکان کابل

آغاز کار دو پروژه توسعه‌ای در ولسوالی کلکان کابل

کار ساخت یک پل و معیاری سازی یک جاده در ولسوالی کلکان ولایت کابل از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات آغاز شده است.   معراج‌الدین شمس، معین مالی و اداری این وزارت در سفری به ولسوالی کلکان، سنگ تهداب یک پل و کار ساخت یک جاده...