تا سه ماه دیگر پروژه تاپی به افغانستان خواهد رسید

تا سه ماه دیگر پروژه تاپی به افغانستان خواهد رسید

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان می‌گوید که تا سه ماه دیگر پروژه تاپی وارد خاک افغانستان خواهد شد.   وی این سخن را شام روز گذشته در دیدار با رئیسان هیئت اداری و اعضای شورای ملی افغانستان در ارگ بیان داشت. رئیس جمهور...