قرارداد ۱۰ پروژه انکشافی در افغانستان به امضا رسید

قرارداد ۱۰ پروژه انکشافی در افغانستان به امضا رسید

رئیس جمهور غنی در جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی، درخواست ۱۱ قرارداد انکشافی را مورد بررسی قرارداد که در نتیجه هزینه ۱۰ قرارداد را منظور کرد.   اشرف غنی شامگاه روز گذشته در جلسه کمیسیون تدارکات ملی، ۱۰ قرارداد را به ارزش...