یک پروژه آب رسانی در غور به بهره برداری رسید

یک پروژه آب رسانی در غور به بهره برداری رسید

یک پروژه آب رسانی در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور به بهره‌ برداری سپرده شد.   بر اساس خبرنامه‌ی مطبوعاتی ریاست احیا و انکشافت دهات ولایت غور، با بهره برداری این پروژه آبرسانی ۳۵۰ خانواده به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا...