یک پروژه آبرسانی در غور به بهره‌برداری سپرده شد

یک پروژه آبرسانی در غور به بهره‌برداری سپرده شد

یک پروژه آبرسانی در غور به ارزش بیش از هفت میلیون افغانی به بهره‌برداری سپرده شد.   در خبرنامه‌ای که از سوی ریاست احیا وانکشاف دهات غور به رسانه‌ها فرستاده شده، آمده که این پروژه در روستاهای سفیدارک، مارغالک علیا،...