تلاش توطئه‌گران خارجی مبنی بر سنگ اندازی روی پروژه‌های زیر بنایی

تلاش توطئه‌گران خارجی مبنی بر سنگ اندازی روی پروژه‌های زیر بنایی

وزیر انرژی و آب می‌گوید که بعضی از کشورها «با برنامه‌های نادرست و گاهاً با توطئه‌ها» مانع پیشرفت سکتور آب در کشور می‌شوند. علی‌احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب که روز گذشته در نشست استماعیه مجلس صحبت می‌کرد، گفت: "ساخت هر...