برپایی دادگاه برای رسیدگی به پرونده تجاوز پناهجویان افغان

برپایی دادگاه برای رسیدگی به پرونده تجاوز پناهجویان افغان

یک دادگاهی در سویدن پنج نوجوان افغان را به اتهام تجاوز جنسی بر یک افغان خرد سال محکوم کرد. اما دادگاه، این تقاضای داستان‌ها را رد کرد که گویا این افغان‌ها پس از سپری کردن مدت حبس شان، باید به افغانستان برگشت داده‌...