پروسه اخذ جواز بازرگانی در فراه الکترونیکی شد

پروسه اخذ جواز بازرگانی در فراه الکترونیکی شد

پروسه اخذ جواز بارزگانی در ولایت فراه الکترونیکی شد.   حشمت نورزی رئیس اتاق تجارت و صنایع این ولایت می‌گوید که در گذشته به دلیل عدم موجودیت این سیستم بازرگانان فراهی باید برای اخذ جوازت تجارت به کابل مرکز افغانستان...