پرستارها، نیرویی برای انعطاف‌پذیری نظام صحی هستند

پرستارها، نیرویی برای انعطاف‌پذیری نظام صحی هستند

وزارت صحت عامه روز گذشته از روز جهانی پرستار با شعار "پرستارها نیرویی برای تغییر، بهبود و انعطاف‌پذیری نظام صحی" تجلیل نمود. داکتر ناجیه طارق، معین وزارت صحت عامه گفت: «این وزارت تلاش دارد تا برای بهبود آموزش پرستاری و...