کارزاری برای تشویق شهروندان برای پرداخت مالیه در کابل گشایش یافت

کارزاری برای تشویق شهروندان برای پرداخت مالیه در کابل گشایش یافت

وزارت مالیه کارزاری را به هدف آگاهی در مورد چگونگی پرداخت مالیه در کابل افتتاح کرد. آمنه احمدی رییس بخش جمع آوری مالیه در وزارت مالیه در نشست امروز در کابل گفت: "که این کارزار در اول جدی آغاز و تا هفتم ادامه خواهد...