پاک‌سازی آبکمری از وجود سارقان مسلح

پاک‌سازی آبکمری از وجود سارقان مسلح

نظامیان کشور در روستاهای دهستان،گدرها، سنگ‌لوح و بندزرمست ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس عملیات نظامی راه‌اندازی کردند. این عملیات به خاطر سرکوب راه‌گیرها و دزدهای محلی دو روز پیش در این مناطق راه‌اندازی شد و بامداد...