پاکستان در امتداد خط دیورند پایگاه نظامی ویژه می‌سازد

پاکستان در امتداد خط دیورند پایگاه نظامی ویژه می‌سازد

برخی از اعضای مجلس نمایندگان، از ایجاد تأسیسات نظامی تازه دولت پاکستان در امتداد خط دیورند ابراز نگرانی کرده‌اند. نادرخان کتوازی، عضو مجلس نمایندگان گفته که کار ساخت تأسیسات نظامی پاکستان در منطقه انگوره اده ولسوالی...