پاپ به کشیش‌ها اجازه داد، سقط جنین را ببخشند

پاپ به کشیش‌ها اجازه داد، سقط جنین را ببخشند

پاپ فرانسیس اعلام کرده است که کشیش ها از این پس از حق دایمی بخشش کسانی که سقط جنین کرده اند برخوردار خواهند بود. او این موضوع را در پایان سال یوبیل اعلام می کند که در طی آن به کشیش ها حق موقتی بخشش سقط جنین اعطا کرده بود. او...