پانزدهم رمضان به نام اطفال آسیب‌پذیر در کشور نام‌گذاری شد

پانزدهم رمضان به نام اطفال آسیب‌پذیر در کشور نام‌گذاری شد

اعضای کابینه حکومت وحدت ملی در نشست روز گذشته، پانزدهم ماه رمضان را به نام روز کمک و همکاری با اطفال آسیب‌پذیر، یتیم و بی‌سرپرست نام‌گذاری کرده و مورد تأیید قراردادند. دفتر ارگ ریاست جمهوری با انتشار خبرنامه‌ای گفته...