گشایش دو پالیسی IT  و  GIS  برای نخستین بار در افغانستان

گشایش دو پالیسی IT و GIS  برای نخستین بار در افغانستان

گشایش دو پالیسی IT   و GIS  برای نخستین بار در افغانستان توسط وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اعلام شد.   وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان می گوید که عملی شدن این پالیسی‌ها، در بخش سیستم معلومات جغرافیایی...