پارلمان ترکیه مدت زمان عملیات نظامی آن کشور در عراق و سوریه را تمدید کرد

پارلمان ترکیه مدت زمان عملیات نظامی آن کشور در عراق و سوریه را تمدید کرد

پارلمان ترکیه روز شنبه مدت زمان عملیا ت نظامی نیروهای این کشور در عراق و سوریه را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. نیروهای ترکیه ازحدود یک ماه پیش عملیات گسترده ای را علیه داعش و همینطور شبه نظامیان کرد پ-کاکا، در خاک سوریه و...