٣٠٠ زن از برنامۀ انکشاف رهبرى زنان فارغ گردیدند

٣٠٠ زن از برنامۀ انکشاف رهبرى زنان فارغ گردیدند

زنان نسبت به مردان مهربان تراند؛ در جاییکه زنان کار میکنند، فساد کمتراست؛ پس باید برای آنها در سطح رهبری مقام داده شود. این گفتۀ حماسه مجیدی یکی از فارغان کورس "جوانه" است که سه ماه قبل، ازسوی برنامه انکشاف بین المللی...