ولسوالی شیندند تقسیم می‌شود

ولسوالی شیندند تقسیم می‌شود

ادارۀ محلی هرات امروز طی خبرنامه‌ای نگاشته است که طبق دستور رییس‌جمهور آنان آماده تقسیم ولسوالی شیندند به چند ولسوالی دیگر هستند. زمانی که رییس‌جمهور برای آخرین بار به هرات آمد، گفت تا ۱۵ روز دیگر شیندند به دو ولسوالی...