وقتی دیگران سوء رفتار دارند چه باید کرد؟

وقتی دیگران سوء رفتار دارند چه باید کرد؟

بسیاری از افراد همیشه وقتی انتقاد یا حرفی می زنید بسیار ناراحت می شود و با عصبانیت با شما برخورد می نماید ولی شما سعی نمایید که به آرامی با او رفتار نمایید چون باعث می شود که اگر او باز هم عصبانی باشد ولی صدایش را در مقابل...