وظیفه آخوند چیست تعلیم وتربیه و یا افزایش خشونت؟

وظیفه آخوند چیست تعلیم وتربیه و یا افزایش خشونت؟

محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان هرات با تایید این رویداد به تلویزیون چکاد گفت:" شب گذشته یک کودک که از ناحیه سر آسیب دیده بود به این مرکز درمانی آورده شد و در حال حاضر در بخش عصبی این بیمارستان به دلیل شدت ضربه های...