وضعیت تاجران در کشور نگران کننده است

وضعیت تاجران در کشور نگران کننده است

معاون اتاق‌های تجارت و صنایع کشور مى‌گوید بخش خصوصی با مشکلات زیادی از جمله ناامنى و فساد گسترده در ادارات دولتى روبرو است. خانجان الکوزی معاون اتاق‌های تجارت و صنایع کشور گفت در یک ماه اخیر، ٣۵ تاجر در پنج ولایت کشور...