وزیر مخابرات افغانستان به دادستانی معرف شد

وزیر مخابرات افغانستان به دادستانی معرف شد

مسئولان در اداره کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات افغانستان، وزیر مخابرات را به جرم سرپوش گذاشتن به اطلاعات به «دادستانی کل» معرفی کرد.   «فهیم دشتی» عضو کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات گفت که طی نشستی روز دوشنبه۲۰...