بازداشت وزیر پیشین اقتصاد قزاقستان به اتهام اخذ رشوه

بازداشت وزیر پیشین اقتصاد قزاقستان به اتهام اخذ رشوه

وزیر پیشین اقتصاد قزاقستان به اتهام اخذ رشوه بازداشت شده است. بر بنیاد اطلاعات ارائه شده از سوی ادارۀ خدمات مبارزه با فساد قزاقستان، نیروهای پولیس این کشور روز گذشته، "قندوق بشم باییف" وزیر پیشین اقتصاد این کشور را...