وزیر معارف: سیستم درسی معارف کشور کیفیت پائین دارد

وزیر معارف: سیستم درسی معارف کشور کیفیت پائین دارد

وزیر معارف از کیفیت درسی مکاتب کشور انتقاد کرده گفت که معارف کشور از کیفیت درسی خوبی برخوردار نیست. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف کشور که شب گذشته به هرات آمد امروز دریک کنفرانس خبری در لیسه افغان ترک گفت که هنوز نیاز است...