دارایی های وزیر مالیه پاکستان به حکم دادگاه مسدود شد

دارایی های وزیر مالیه پاکستان به حکم دادگاه مسدود شد

اسحاق دار وزیر مالیه پاکستان  به حکم دادگاه متهم به فساد مالی شناخته شده و تمام اموال وی ازسوی دادگاه مسدود شده است.   گزارش‌ها حاکی است با درخواست سازمان بازرسی پاکستان دادگاه دستور داد که اموال وی حالت انسداد گرفته...