وزیر داخله کشور به ولایت بدخشان سفر کرد

وزیر داخله کشور به ولایت بدخشان سفر کرد

تاج محمد جاهد وزیر داخله کشوردر ادامه سفرهای ولایتی خویش به ولایت بدخشان سفر نمود. احمدنوید فروتن سخنگوی والی بدخشان طی تماس تلفنی به تلویزیون چکادگفت: وزیر داخله کشور ساعت ده صبح امروز به منظوربررسی وضعیت امنیتی این...