وزیر بر کنار شده انرژی و آب به کارش ادامه میدهد

وزیر بر کنار شده انرژی و آب به کارش ادامه میدهد

«علی احمد عثمانی» وزیر برکنار شده وزارت انرژی و آب افغانستان امروز یکشنبه ۲۰ جوزا، یک قرارداد پروژۀ بزرگ برق آفتابی را با شرکت پیمان‌کار به امضا رساند.   وزیر انرژی و آب کشور روز گذشته با حکم رئیس جمهور غنی از سمت اش...