وزیری: ولسوالی سنگین سقوط نکرده ما پیروز میدان هستیم

وزیری: ولسوالی سنگین سقوط نکرده ما پیروز میدان هستیم

مقام‌های وزارت دفاع، جنگ جاری در هلمند را استخباراتی خوانده و گفته‌اند که قوای کافی برای عقب راندن طالبان را در اختیاردارند ولسوالی سنگین نیز به دست این گروه سقوط نکرده است. دولت وزیری، معاون سخنگوی این وزارت روز گذشته...