وزیران استیضاح شده در جلسه مجلس نمایندگان حاضر نشدند

وزیران استیضاح شده در جلسه مجلس نمایندگان حاضر نشدند

عدم حضور وزیر مالیه، معارف و ترانسپورت در جلسه استیضاح، مجلس نمایندگان را متشنج کرد. این سه وزیر که قرار بود امروزبه دلیل "عدم مصرف بودجه" در مجلس نمایندگان حضور یابند، در زمان تعیین شده در جلسه حاضر نشدند. نمایندگان...