وزرای‌داخله کشورهای‌ جهان بر قطع منابع مالی تروریستان تاکید کردند

وزرای‌داخله کشورهای‌ جهان بر قطع منابع مالی تروریستان تاکید کردند

وزیر داخله افغانستان همراه با ۷۰ وزرای داخله و نمایندگان کشورهای جهان، بر افزایش همکاری‌های استخباراتی میان کشورها برای مبارزه با منابع مالی گروه‌های تروریستی تاکید کرده است.   وزرا و نمایندگان کشورهای مختلف جهان...